Iris OCR 15.4.1132

Iris OCR 15.4.1132

VisionShape, Inc. – Shareware
ra khỏi 11 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
IRIS OCR là hữu ích để một máy quét đi kèm, nhưng chúng tôi có thể làm mà không có thanh Bing HP thêm vào trình duyệt lộn xộn.

Tổng quan

Iris OCR là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi VisionShape, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.613 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Iris OCR là 15.4.1132, phát hành vào ngày 04/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/04/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 12.3.4.0 , được sử dụng bởi 36 % trong tất cả các cài đặt.

Iris OCR đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Iris OCR đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Iris OCR!

Cài đặt

người sử dụng 9.613 UpdateStar có Iris OCR cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
VisionShape, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản